Kontrollplan

Kontrollplan 
I Boverkets regelverk Plan- och bygglagen (PBL) finns det krav på att en kontrollplan ska fastställas inför varje större ombyggnad eller husbyggnation. Planen är till för att säkra kvaliteten i byggnationen och ska ges till kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande senast i samband med bygganmälan. 

kontrollplan

Byggnadsnämnden 
Inför en stundande byggnation gås kontrollplanen oftast igenom med byggnadsnämnden på kommunen när en bygganmälan lämnas in. I vissa enklare fall behövs ingen genomgång av kontrollplanen, men om kommunen anser det så kan en kontrollplan och ett möte med genomgång av denna krävas. 

Egenkontroll
Det är byggherren, det vill säga oftast husägaren, som ansvar för att kontrollplanen upprättas och sedan följs. Målet är att se till att de lagar och regler som finns inom byggnationer verkligen följs vid husbygget. Hur själva kontrollplanen ser ut beror dels på hur komplicerat byggnationen är och dels på hur kunnig byggherren är. En mindre kunnig person behöver hjälp av fler experter, till exempel. Det ska också finnas en kvalitetsansvarig, en sakkunnig person som hjälper till att kontrollera vissa av punkterna. 

Kommunen kan ge kontrollplan 
Om byggherren inte kan eller vill lämna ett förslag på vad kontrollplanen ska inbegripa ger kommunen anvisningar för hur kontrollen ska ske. Kontrollerna ska då göras av en sakkunnig inom området och lämnas in skriftligen till kommunen. 

Kontrollplanen anges i punkter i form av delmoment i byggnationen som ska gås igenom och eventuellt besiktigas av professionell besiktningsman innan arbetet anses godkänt och utfört. De intyg som ska utföras ska skickas in till kommunen. När alla intyg och alla punkter är genomgångna anser kommunen att byggnationen blivit klar. De skickar då ett slutbevis till byggherren. 

Vidare till alla hustillverkare