Slutbesiktning av nybyggt hus

Slutbesiktning 
När det nya huset anses helt färdigbyggt av byggherren är det dags för slutbesiktning, även kallad entreprenadbesiktning. Det ska ske av en oberoende besiktningsman som går igenom huset från skorstenstoppen till grundarbetet. Syftet är att kontrollera att allt har gått rätt till och reglerar förhållandet mellan entreprenör(er) och husägaren i form av byggherre. 

Allmänt 
Slutbesiktningens innehåll är väl reglerad och ska utgå från det eller de entreprenadavtal som finns upprättade. Besiktningsmannen avgör ensam om huset byggts efter de överenskommelser som finns eller inte. Om han eller hon hittar fel som är flera till antalet och/eller av väsentlig betydelse ska han underkänna entreprenaden. Om fel som hittas inte är av någon större omfattning och inte heller har någon större betydelse ska han eller hon godkänna entreprenaden. I protokollet ska anteckningar om alla upptäckter finnas med för att ge så mycket information som möjligt åt byggherren. Även sådana saker som besiktningsmannen inte anser utgöra något fel i sig ska skrivas ner. 

slutbesiktning

Vid godkännande 
Efter besiktningen sker ett slutsammanträde där besiktningsmannen berättar för båda parter vad han eller hon kommit fram till. Utlåtandet lämnas också i form av ett skriftligt besiktningsutlåtande. Redan samma natt övergår ansvaret för skador då till byggherren. Entreprenadtiden anses avslutad och istället träder garantitiden in. Då har också entreprenören rätt att få sin slutlikvid. 

Om huset inte godkänns eller om fel föreligger
För att försäkra sig om att entreprenören avslutar först när huset är godkänt har byggherren rätt att innehålla 10 % av det totala faktureringsbeloppet som säkerhet innan slutbesiktningen. Fel som upptäcks i slutbesiktningen ska åtgärdas inom två månader. Entreprenaden anses enbart avslutad när en ytterligare slutbesiktning genomförs och huset godkänns. Då faller också den sista fakturan till betalning. Även om en slutbesiktning anser att huset är godkänt kan byggherren ändå hävda att entreprenaden inte utförts på rätt sätt inom två år efter godkännandet, om fel upptäcks. 

Besiktningsmannen 
En certifierade besiktningsman är erkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund och är ansvarsförsäkrade. Besiktningsmannen ska väljas av byggherren, då det är en extra garanti för att arbetet verkligen utförts på rätt sätt av entreprenörerna. Ibland kan det försäkringsbolag som ansvarar för färdigställandeförsäkring och/eller byggfelsförsäkring vilja styra vem som undersöker huset, så det är alltid bäst att kontakta försäkringsbolaget innan slutbesiktningen görs. 

Att tänka på 
För att få en så bra besiktning utförd som möjligt är det viktigt att besiktningsmannen får de underlag i form av entreprenadavtal, byggmåtten, ritningar och annat som kan behövas i god tid. Besiktningsmannen ska vara en oberoende part och varje fel som upptäcks ska parterna informeras om innan det läggs in i besiktningsutlåtandet. Det är för att båda ska kunna yttra sig om det fel som upptäckts.