Så väljer du rätt husgrund


Ska du bygga grund? Vet du inte vilken typ du ska välja? Oavsett om du ska bygga ett helt ny byggnad eller bygga ut ditt hus reder vi här ut saker att tänka på när du ska lägga grund.

Husgrunder

När du ska bygga hus eller utbyggnad måste du självklart först bestämma dig för vilken typ av grund du ska ha. Valet av grundläggningstyp är viktigt, och varje typ har sina för- och nackdelar.

Grunden har till uppgift att:

  • Bära upp byggnadens stomme.
  • Hålla fukt och radon borta.
  • Hjälpa till att isolera huset.

Prata gärna med en fackman eller med husleverantören om olika grundtyper innan du bestämmer dig, men läs också på så mycket du kan på egen hand. Den här artikeln tipsar om några viktiga saker att tänka på när du ska lägga grund.

De vanligaste grundläggningstyperna

De vanligaste typerna av husgrund är:

  • Krypgrund.
  • Platta på mark.
  • Källargrund.
  • Plintgrund.

Krypgrund är en grundtyp där en luftficka, som kan vara ventilerad eller oventilerad, skapas mellan markytan och bjälklaget och isolerar huset från kylan i marken. Mellanrummet används ofta till bland annat fjärrvärme och avlopp. Luften mellan huset och marken måste ventileras för att inte orsaka fuktskador på hus och grundstomme.

Källargrund liknar platta på mark, men har ett utrymme med ståhöjd ovanför plattan som bildar ett extra våningsplan. En källargrund kräver bra dränering eftersom en stor del av byggnaden står under marken. Källargrunden bör också vara välisolerad och ska inte ha täta skikt som stänger inne någon fukt.

Platta på mark är en relativt enkel grundtyp, och den vanligaste grunden för ett hus utan bärande bjälklag. Betongplattan utgör undergolvet i huset och behöver bara förses med ett stötdämpande material innan du lägger det golv du vill ha. Den stora anläggningsytan minskar risken för sättningar.

Plintgrund bygger på att husets balkar stöds av betongplintar som alltså bär upp hela husets vikt. Plintarna kan köpas eller gjutas på plats. Plintgrunden passar bra när marken under byggnaden är berg eller om tomten är väldigt ojämn eller lutar. Plintgrund används främst till sommarstugor, kolonistugor och friggebodar.

Olika husgrunder passar olika typer av underlag

Grunden måste passa marktypen som huset ska stå på. Olika grundtyper ger också olika bra skydd mot radon.

På plan mark utan berggrund är det relativt enkelt att gjuta en betongplatta, så länge tomten är tillgänglig och framkomlig för en betongbil.

På lutande mark passar det bra med källargrund. En kuperad tomt kan vara ett utmärkt läge om du vill ha ett garage i källaren.

Krypgrund kan byggas på berghällar utan att spränga bort material, så länge som marken är relativt plan i övrigt.

En krypgrund med ventilation minskar risken för radon i huset, medan hus med platta på mark och med källare är svårare att radonsanera än hus med krypgrund.

Så väljer du rätt husgrund för hustypen

Det är inte bara marken som är viktig att utgå från när du väljer grund, utan du måste också tänka på om huset ska ha bärande bjälklag eller ej. Krypgrund passar bra om huset ska ha bärande bjälklag.

Om huset inte ska ha bärande bjälklag är platta på mark ett bra alternativ då du får en stabil konstruktion med rejält tilltagen yta. I ett hus med platta på mark grävs isoleringen ner i marken, och denna typ av grund är alltså ett bra alternativ om du vill ha mycket takhöjd inomhus.

Husgrunden påverkar också hur du kan och behöver underhålla ditt hus. En krypgrund gör det lätt att inspektera huset undertill, samt att installera el och vatten eller reparera skador. Däremot finns det risk för mögel på sommaren när varm fuktig luft tar sig in i kryputrymmet.

Att dra nya vatten- och avloppsledningar är däremot mycket svårt i ett hus med platta på mark, men denna typ av grund har fördelen att lasten från huset sprids ut på den stora anläggningsytan, vilket minskar risken för sättningar.

En källargrund måste hållas väldränerad, men har den stora fördelen att du får mycket utrymme för pengarna. Detta extra utrymme kan användas till exempelvis värmepanna, förråd eller garage.

När du väljer grund för en tillbyggnad är det viktigt att tänka på att tillbyggnadens grund inte ska skapa laster mot husets befintliga grund.

Populära tillverkare

Dorocell

Dorocell Thermogrund är ett komplett system för platta på mark med golvvärme, isolering, armering samt ritningar och beräkningar. De är specialiserade på villagrunder men levererar även grunder till industrihallar och större byggnader.

Lättklinkerbetong

Lättklinkerbetong AB startade sin verksamhet 1937, och tillverkar byggnadselement av betong blandat med lättklinker. De tillverkar en mängd olika produkter för prefabricerat byggande, som olika typer av grunder, väggelement och bjälklag. De har tre olika grunder i sitt sortiment.


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Att bygga en grund kan kosta allt mellan 110 000 och 320 000 kr. Om du har riktigt ogynnsamma förhållanden kan det dock bli ett väldigt stort arbete, vilket leder till ännu högre kostnader.
  • Grundläggningsdjupet är avståndet mellan markens nivå och grundplattans underyta. När man tar hänsyn till tjäle brukar man också räkna in dränerande och kapillärbrytande skikt.
  • Sättningar innebär att byggnaden sjunkit ner i eller med marken, och beror oftast på ändrade förhållanden i jorden under markytan. Sättningar kan också uppstå på grund av växtlighet nära husgrunden eller mänskliga faktorer som till exempel vattenläckor.