VA-anslutning – El, Vatten & Avlopp


Äger du eller planera att köpa en hustomt där varken el, vatten eller avlopp finns framdraget? Här har vi samlat information som är bra att veta när du ska kommer igång med planeringen.

VA-anslutning

VA-anslutning innebär att dra in el, vatten och avlopp till huset. Många delar ska klaffa vad gäller arbete, anläggning och kostnad så det är betydelsefullt att planera in de här delarna tidigt för att vara i fas med ditt husbygge.

Dra in el och vatten till huset

El och vatten är grundläggande delar av huset och måste planeras noga för att fungera väl. I detaljplanerade områden kan vatten och avlopp anslutas med det kommunala nätet, men om du köper en tomt på landsbygden kan du behöva ordna ett eget system.

Innan du sätter igång med dragningarna måste kommunen godkänna vatten- och avloppslösningen. Det gäller oberoende om det är ett eget system eller en koppling till det kommunala systemet. När arbetet är färdigt är det alltid kommunen som kontrollerar och godkänner vatten- och avloppslösningen.

Så mycket kostar dragning av ledningar

I ett markarbete ingår ofta grävarbeten och dragning av el, vatten och avlopp från markgränsen. Kostnaderna för arbetet varierar kraftigt beroende på tomtens förutsättningar och mellan olika kommuner. Längden som beräknas utgår ofta ifrån en normallängd. Priset kan öka om avståndet är längre än så.

Elledningarna dras i överenskommelse med det företag som äger elledningarna i området. Tänk på att kontakta en elinstallatör i god tid, anlita alltid endast behöriga elektriker för en säker installation.

Den behöriga elektrikern anmäler anslutningen till elnätsföretaget. Elnätsföretaget lämnar i sin tur en offert på vad kostnaden för inkopplingen kommer att bli. Det handlar ofta om priser runt 30.000 kronor. Sedan är det fritt fram att själv välja leverantör av själva elen. Hela arbetet med allt vad det innebär med mätarskåp, nedgrävning av skyddsrör och anslutningsavgifter gör att den totala prislappen ofta landar runt 50.000 kronor. Läs mer om skäliga avgifter till elnätet på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Gör ett aktivt val för att själv välja leverantör av elen, annars leder det till att företaget som äger elledningen också står för leveransen. Om du har du grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften påverkas till en lägre summa.

Om du ska installera enskilt system för din VA-anslutning kostar det runt 200.000 kronor, priset beror beroende på vilket system du väljer, hur djupt du måste borra och vad materialkostnaden landar på. Via extern tjänst kan du få ansöka om offert från VVS-montörer.

Kommunalt vatten

Du som husbyggare måste ansluta sig till det kommunala vattnet och avloppet om tomten ligger inom detaljerat område och ledningar är dragna till tomten. Det kan också bli bindande att ansluta sig till systemet i det fall en kommun bygger ut sitt vatten- och avloppsnät. Enda undantaget är byggnader och hus som ligger på lantbruksfastigheter. Ofta begär kommunen att tomtägaren själv ska bekosta dragningen, vilket kan uppgå till hundratusen kronor.

Den stora fördelen med kommunalt vatten är att det aldrig sinar och att kommunen ansvarar för vattenkvaliteten. Nackdelen är att varje kubikmeter vatten kostar pengar i form av avgift till kommunen.

Anslutningsavgift

För att ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och/eller avlopp betalar du anslutningsavgift i form av en engångsavgift. Kontakta din kommun eller besök deras webbplats för att få reda ditt pris.

Hur stor avgiften blir beror på:

  • Fastighetens storlek
  • Antalet lägenheter
  • Antal och typ av anslutningar

Egen brunn

Om ett hus ska byggas på en lantbruksfastighet alternativt ligger utanför detaljplanerat område där kommunalt vatten och avlopp inte är draget är ofta alternativet enskild brunn och avloppssystem. Brunnen kan vara grävd och byggs då upp av betongringar. Den kan också vara borrad. I båda fallen krävs en hydrofor för att ge tryck i vattenledningarna. I vissa fall kan faktiskt sjövatten dras.

För att veta om vattnet håller en tillräckligt hög kvalitet behöver vattenprover göras. Det kan du som husägare själv göra och skicka in för analys. Om vattnet inte håller tillräckligt hög kvalitet kan reningsfilter eller -system behövas. Vattenkvaliteten påverkar inte enbart den egna hälsan, utan även ledningar och avloppssystem.

Eget avlopp

Enskilt avlopp ska ledas till en godkänd trekammarbrunn alternativt sluten behållare eller godkänt kretsloppssystem. För att bygga en avloppsbrunn krävs tillstånd från kommunens miljökontor. Lättast är att anlita en av kommunen godkänd entreprenör för arbetet. Då går tillståndshanteringen fort och bekvämt.

Tillfälliga tillstånd

Det går att få tillfälliga tillstånd för att använda el och vatten under byggnationens gång. Det kan ske efter överenskommelse med kommunens miljökontor respektive det elbolag som äger kraftledningarna i området. De anger även pris för detta och under vilka förutsättningar vattnet resp. elen får användas

Läs mer:


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • För att ansluta till kommunalt nät kan du i snitt räkna med ett pris på 1 000 kronor per meter att gräva fram för ledningar. Även kostnader för material som ledningar, eventuell pump, isolering och värmekabel tillkommer. En anslutningsavgift till kommunen tillkommer. Om du ska installera ett enskilt system kostar det runt 200.000 kronor, priset beror beroende på vilket system du väljer, hur djupt du måste borra och vad materialkostnaden landar på.
  • Rören behöver ligga på ett frostsäker djup i marken för att inte frysa under vintern. Hur djupt som behövs grävas varierar beroende på var i Sverige du bor. Från 2,4 m i norr till 1,2 m djupt i söder. Om röret ligger över detta, ska det frostsäkras. Det görs antingen genom isolering, med värmekabel eller genom att sänka djupet till frostfritt djup.
  • Om tomten ligger inom detaljplanerat område och ledningar är dragna till tomten ska du ansluta till det kommunala vattnet och avloppet. Ibland förändrar kommunen och bygger ut sitt vatten- och avloppsnät, då kan det också bli tvingande. Enda undantaget är byggnader och hus som ligger på lantbruksfastigheter.