Slutbesiktning av nybyggt hus


Det nya huset står äntligen färdigt! Du längtar förstås efter att få vrida om nyckeln och flytta in – men först måste en slutbesiktning utföras. En godkänd slutbesiktning intygar att arbetet är slutfört, och att det har skett enligt det ursprungliga bygglov du fick av byggnadsnämnden i din kommun. Här hittar du en guide med information om vad en slutbesiktning innebär.

Slutbesiktning

Huset är färdigbyggt – Vad händer nu?

När byggherren anser att det nya huset anses är helt färdigbyggt är det dags för slutbesiktning, också kallat entreprenadbesiktning. Slutbesiktningen ska utföras av en certifierad och opartisk besiktningsman som går igenom huset – från grundarbetet hela vägen till skorstenstoppen. Enligt konsumenttjänstlagen ska slutbesiktning för småhusentreprenad göras om beställaren eller byggfirman begär det. Syftet med det hela är att kontrollera att allt har gått rätt till.

Innehållet i en slutbesiktning är väl reglerat enligt statliga bestämmelser. Innehållet utgår från det eller de entreprenadavtal som tidigare upprättats mellan samtliga entreprenör och husägare/byggherre. Det är den oberoende besiktningsmannen som avgör om huset byggts enligt de överenskommelser som finns eller inte.

Om besiktningsmannen hittar flera fel eller något fel av väsentlig betydelse ska entreprenaden underkännas. Om det har upptäckts fel som inte är av någon större omfattning, och inte heller har någon större betydelse ska besiktningsmannen godkänna entreprenaden. För att ge byggherren så mycket information som möjligt om byggnaden ska alla upptäckter antecknas i besiktningsprotokollet. I de fall besiktningsmannen upptäcker detaljer som inte anser utgöra något fel i sig noteras  även dessa.

Vid godkännande

Efter avslutad besiktning ska ett slutsammanträde ske. Det innebär att besiktningsmannen berättar resultatet för båda parter, byggherre och entreprenör(er). Här ges även ett skriftligt besiktningsutlåtande. Redan samma natt övergår ansvaret för skador då till byggherren. Entreprenadtiden anses avslutad och istället träder garantitiden in. Då har också entreprenören rätt att få sin slutlikvid.

Om huset inte godkänns

Vad händer om det föreligger fel i entreprenaden eller huset inte godkänns? Blir det en icke-godkänd slutbesiktning får du direkt på plats reda på detta av besiktningsmannen som förklarar vad anledningen är.

För att försäkra sig om att entreprenören avslutar först när huset är godkänt har byggherren rätt att innehålla 10% av det totala faktureringsbeloppet som säkerhet innan slutbesiktningen. Fel som upptäcks i slutbesiktningen ska åtgärdas inom två månader. Entreprenaden anses enbart avslutad när en ytterligare slutbesiktning genomförs och huset godkänns. Då faller också den sista fakturan till betalning. Bra att veta är att om byggherren upptäcker fel i huset inom två år efter godkännandet, kan denne hävda att entreprenaden inte utförts på rätt sätt.

Besiktningsmannen

När arbetet är klart är det dags att ta in en extern och oberoende fackman. I Sverige arbetar en utomstående besiktningsman enligt ett vedertaget system där hen undersöker bygget för att kontrollera om entreprenaden är utfört på avtalsenligt och fackmässigt sätt. Utgångspunkten för besiktningsmannen är alltid hur avtalen mellan parterna ser ut. Besiktningsmannen gör en helhetsbedömning av byggnaden.

Det är viktigt att besiktningsmannen är certifierad. Då kan du vara säker på att det är en yrkesperson som har den kompetens som krävs. Det absolut bästa är om det även är en oberoende besiktningsman. Därför rekommenderar vi dig att själv välja besiktningsman. Att ta in en oberoende gör att du får en extra garanti att entreprenörernas arbete verkligen bedöms korrekt.

En certifierad besiktningsman är:

  • Erkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR)
  • Ansvarsförsäkrad
  • Utgår från byggregler, branschregler och praxis

Ibland kan det försäkringsbolag som ansvarar för färdigställandeförsäkring och/eller byggfelsförsäkring vilja styra vem som undersöker huset, så det är alltid bäst att kontakta försäkringsbolaget innan slutbesiktningen görs.

Att tänka på vid slutbesiktning av hus

För att få en så bra besiktning utförd som möjligt är det viktigt att besiktningsmannen får de underlag i form av entreprenadavtal, byggmåtten, ritningar och annat som kan behövas i god tid. Besiktningsmannen ska vara en oberoende part, och varje fel som upptäcks ska parterna informeras om innan det läggs in i besiktningsutlåtandet. Det är för att båda ska kunna yttra sig om kring felet som har upptäckts.

Checklista

Vid slutbesiktning är det viktigt att samtliga delar av entreprenaden besiktas. Om någon del inte går att besikta vid tillfället, till exempel av klimat- och säkerhetsskäl, ska det antecknas i besiktningsutlåtandet. Dessa delar ska då besiktas senare i en kompletterande slutbesiktning.

Slutbesiktning av nybyggt hus inkluderar:

  • Tak
  • Vind
  • Grund
  • Mark

Läs mer:


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • Vad en slutbesiktning kostar för ett nybyggt hus skiljer sig från hus till hus. Priset baseras på husets storlek och det kan skilja beroende på var i Sverige besiktningen genomförs. För ett normalstort hus kan du räkna med ett pris på minst 4.000 kr. Som nämnt kan det däremot röra sig om betydelsefullt högre summor, beroende på omfattningen. Det är inte alla företag som har exakta prislistor, då behöver du istället beställa en offert för just ditt hus. Då får du ett exakt pris för vad en slutbesiktning kostar i ditt fall.
  • En slutbesiktning intygar att arbetet är slutfört och är ett viktigt kvitto på att allt har gått rätt till. Du får veta om bygget håller förväntad nivå, enligt byggregler, branschregler och praxis. Dessutom vet om byggfirman gjort det den ska. Om fel upptäcks och du och entreprenören inte kan komma överens och det leder till en tvist, kommer slutbesiktningsutlåtandet att bli väldigt viktig bevisning för dig. 
  • En godkänd slutbesiktning innebär att husbyggnaden överensstämmer med vad beställaren och byggfirman kommit överens om och att arbetet är fackmannamässigt utfört.