Entreprenad & Garanti – Vem ansvarar för vad?


Har det uppkommit brister i ditt hus? Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på fel i upp till tio år för en småhusentreprenad om arbetet utförts av entreprenör. Vi går här igenom det du behöver veta om garantier och särskilda bestämmelser.

Garanti entreprenad

Konsumenttjänstlagen – skyddsnät för konsumenten

I grunden är det konsumenttjänstlagen som gäller när du anlitar hantverkare. Konsumenttjänstlagen skyddar dig även när du anlitat företag för att bygga ett hus. Om du som konsument ska bygga ett hus som ska användas som bostad till en eller två familjer, så räknas det som en ”småhusentreprenad” enligt lagens mening. Enligt konsumenttjänstlagen finns då särskilda regler anpassade för småhusentreprenader. 

Konsumenttjänstlagen är ett slags skyddsnät för dig som konsument. I stort innebär det att entreprenören endast kan anses ansvarig för fel som inte kunde ha upptäckts under slutbesiktningen, och om företaget orsakat skadan ska de åtgärda felet utan kostnad för dig. Handlar tjänsten om arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart. Den är alltid gällande och kan inte, under några omständigheter, avtalas bort av en entreprenör. Om så sker är avtalet ogiltigt.

Konsumenttjänstlagen ställer krav på entreprenören som bland annat ska:

• Utföra arbetet fackmässigt
• Tillvarata kundens intressen och samråda för att förhindra missförstånd
• Avråda kunden om arbetet inte är till dennes nytta
• Ombesörja att säkerhetsföreskrifter och produktsäkerhetslagen följs
• Om tilläggsarbeten behövs ska kunden informeras

Konsumentverkets tips och vägledning om hantverkare och renovering
Fullständig version av konsumenttjänstlagen hos riksdagen.se

Garanti genom standardavtal 

Vid entreprenader i Sverige är det vanligt med allmänna bestämmelser, så kallade standardavtal. Dessa är olika inom branschorganisationer, men de mest kända finns inom byggsektorn och har tagits fram gemensamt av beställar- och utförarsidan. Då konsumenttjänstlagen inte anses tillräcklig vid nybyggnationer och tillbyggnationer vid entreprenad för småhus finns standardavtal.

Du som konsument har viktiga garantier som skydd genom exempelvis AB 04 och ABT 06 och används normalt av företag och i större entreprenader. Förkortningen står för allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Det är bra för dig som konsument att ha kunskap kring allmänna bestämmelser för utförandeentreprenad, AB 04 och totalentreprenad och drift- och underhållsentreprenader, ABT 06.

  Ger garanti i flera år

  Svensk lag stadgar att garantier för utförd entreprenad gäller i två år efter färdigställande och slutbesiktning. Efter denna gäller att entreprenören har ett grundläggande ansvar för det arbete som utförts. En så kallad ansvarstid inträder som gäller i ytterligare åtta år. Det betyder att entreprenören i vissa fall är ansvarig för fel som upptäcks i upp till tio år efter att slutbesiktning gjorts.

  Garantitid

  Från det datum som slutbesiktningsutlåtandet utförts och godkänts till och med två år senare är det entreprenören som har bevisbördan om fel i huset uppstår. Det betyder att om ett fel upptäcks – av en besiktningsman eller husägaren och påtalas är det entreprenören som måste bevisa att denne inte orsakat felet som uppstår, om entreprenören inte vill åtgärda felet. Garantin är därmed ganska långtgående och till stor fördel för husägaren. Är det orsakat av företaget får de stå för alla kostnader förknippade med att rätta till felet som material, resor och arbete.

  Ansvarstid

  Efter garantitiden på två år har löpt ut, inträder istället en ansvarstid. Den gäller i upp till tio år efter slutfört arbete. Även då kan husägaren ställa entreprenören till svars för fel som upptäcks i huset. Men under ansvarstiden är det husägaren själv som måste bevisa att det är entreprenören som felat, för att få igenom sina krav. Felet måste också bero på ansvarslöshet från entreprenörens sida. När tio år sedan har gått, är entreprenören helt friskriven från ansvar, även om det beror på vårdslöshet.

  Läs mer:


  Redaktionen
  Innehåll i denna artikel

  Frågor och svar

  • Ja, det är skillnad mellan garantitid och ansvarstid. Den främsta skillnaden är att under garantitiden är den garanti som först startar efter en slutbesiktning. Här det entreprenören som förutsätts vara ansvarig för de fel som uppstår i byggnaden. Då är det också entreprenören som ska kunna bevisa om entreprenören som orsakat skadan eller ej. Under ansvarstiden är att det däremot beställaren som ska kunna visa att entreprenören ansvarar för felet.
  • En entreprenadförsäkring anpassad för företag i till exempel byggbranschen och företag som arbetar med entreprenad och anläggning. Det är en trygghet om någon kräver entreprenören på skadestånd. Försäkringen är anpassad utifrån entreprenadavtal och ersätter oförutsedda och plötsliga skador som uppkomma på en byggplats. Det omfattar även oftast skador på hjälpmedel.
  • Enligt allmän bestämmelse, AB 04, är längden på garantitid för en entreprenörs utförda arbete för en bostadsrättsförening fem år.
  • Hem
  • Bygga hus
  • Entreprenad & Garanti – Vem ansvarar för vad?