Kontrollansvarig för byggprojektet - när, varför, kostnad


Ska du bygga nytt hus, riva eller utföra markarbeten? Då kan du behöva en kontrollansvarig för ditt projekt. Alla byggprojekt med krav på lov eller anmälan ska ha en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. Målet med den här artikeln är ge klarhet i vad en kontrollansvarig innebär.

Kontrollansvarig

Vad innebär kontrollansvarig?

Enligt den gällande plan- och bygglagen (PBL) måste alla byggnader där en åtgärd kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan ha en kontrollansvarig, KA.

En kontrollansvarig har ansvar för att kontrollera att byggprojektet fullföljs i enlighet med gällande lagstiftning. Det är en sakkunnig person som ska vara helt fristående från byggprojektet. Kontrollansvarig och ser till att husbygget görs rätt och riktigt så att de följer ritningarna som lämnats in till kommunens byggnadsnämnd. Som en garanti att kontrollansvarig följer detta ansvar ska hen vara certifierad. Kommunens bygglovsverksamhet avgör när en du behöver en kontrollansvarig.

Utsedd kontrollansvarig ska närvara vid:

  • tekniska samråd,
  • besiktningar och andra kontroller,
  • byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Kontrollplan - koll på planeringen

Ansvaret för att gällande lagkrav följs och att tillräcklig kontroll utförs ligger idag på byggherren. Det är alltså alltid byggherrens ansvar även om det finns en kontrollansvarig. Hur gör man då detta? Jo, med en kontrollplan som du som byggherre följer upp. Kontrollansvarig hjälper dig att upprätta kontrollplanen.

Under byggnationen kommer den kontrollansvarige att göra besiktningar på bygget för att att kontrollplanen ska följas, och meddelar byggherren när kontroller saknas. Det kan jämföras med en revisor som ska granska utförda kontroller, och sedan upplysa byggherren om det finns eventuella brister.

När behövs en kontrollplan? 

Är det en enklare byggnation ska du lämna in ett förslag till kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov. För större och mer komplicerade byggen lämnar du in kontrollplanen in före det tekniska samrådet.

Varför behövs en kontrollansvarig?

Då stora delar av kontrollen på ett bygge sker genom egenkontroll, och byggherren sällan har all nödvändig kunskap, behövs ibland en oberoende kontrollansvarig. En kontrollansvarig kan förhindra att onödiga misstag görs, förenkla och spara dig en hel del pengar. Tanken är att det ska vara till hjälp för dig som byggherre då felaktiga arbetsutföranden kan bli dyrt.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Det går inte på rak arm att säga ett exakt pris här nen en fingervisning är runt 1-2 procent av totala byggkostnaden. Som du förstår är priset är beroende på projektets storlek och omfattning. Även hur stor erfarenhet byggherren har spelar in. Dessa faktorer blir underlag för hur mycket som krävs av den som är kontrollansvarig.

Tänk på att syftet med en kontrollansvarig är att se till att inga misstag görs under vägen, så en duktig och erfaren kontrollansvarig är värd pengarna flera gånger om. Som alltid när det gäller att få rätt pris rekommenderas du att ta in flera offerter.

Vem får vara kontrollansvarig?

Den som är kontrollansvarig ska ha en helt oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. En entreprenör kan därmed inte vara kontrollansvarig, inte heller någon som är släkt eller nära anhörig. Om den som är utsedd till kontrollansvarig inte utför sitt uppdrag, ska byggherren omedelbart informera byggnadsnämnden. På Boverkets webbplats kan du hitta certifierade kontrollansvariga i Sverige.

Kan byggherren själv vara kontrollansvarig?

Det är något många frågar sig, men svaret är nej. Byggherren kan inte vara kontrollansvarig för sitt eget bygge då denne måste ha en självständig ställning i förhållande till entreprenören. Dessutom måste rätt kunskap och erfarenhet finnas för uppgiften som styrks med en certifiering.

Kontrollansvarig ska vara certifierad enligt lagkrav

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär helt enkelt att bara certifierade personer får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Vem bestämmer och godkänner kontrollansvarig?

Du som byggherre kan själv välja kontrollansvarig och du kan själv söka upp certifierade. I vissa fall kan byggnadsnämnden i din kommun hjälpa till med en lista över certifierade KA:s i lokalområdet. När bygget ska sättas igång är det kommunen som godkänner kontrollansvarig. Det görs i samband med att kontrollplan upprättas och godkänns.

Den som utses som kontrollansvarig ska vara med vid byggsamråd och vid besiktningar och kontroller och ser till att husbygget går korrekt tillväga och enligt de ritningar som lämnats in till kommunens byggnadsnämnd. Boverket uppger att det är byggnadsnämnden i din kommun som beslutar vem som ska vara kontrollansvarig för vissa bygg-, rivnings- eller markåtgärder. Du kan se vem det är i beslutet om bygglov, och i ditt startbesked.

Läs mer:


Redaktionen
Innehåll i denna artikel

Frågor och svar

  • När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.
  • För att bli kontrollansvarig måste du bli certifierad, det är ett krav enligt lag. Du behöver tidigare ha teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften för att kunna bli certifierad. Viss möjlighet finns att bli certifierad om du saknar formell teoretisk utbildning men i stället har lång erfarenhet. De som utfärdar certifieringar är ackrediterade organisationer och företag som blivit utvalda för denna uppgift av myndigheten Swedac. På Boverket hittar du en bra guide som heter "Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga” som du kan börja med att läsa. För att ansöka om personligt certifikat vänder du dig Kiwa Sverige eller RISE Certifiering.
  • Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen (PBL) år 2011. Kontrollansvarig ersatte därmed det gamla begreppet kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen.
  • Hem
  • Bygga hus
  • Kontrollansvarig för byggprojektet - när, varför, kostnad