Att bygga hus själv

Att bygga hus själv
För en del är drömmen att snickra sitt eget hus. Känslan av att själv byggt från grunden, ger en stolthet svår att förklara för de som lyckats. Vissa bygger själv med enbart en grund, stomme, yttertak och ytterväggar till hjälp, medan andra envisas med att göra ännu mer själva. Men även om målet är att bygga så mycket själv som möjligt finns det saker som en amatör helt enkelt inte klara själv. 

bygga hus

Allmänt
Varje byggnation måste följa Boverkets regler om hur olika utrymmen och byggnationer ska vara förskaffade. Dessa regler statuerar vilka hållfasthetskrav och vilka kvalitetskrav som ska ställas på en byggnation. Reglerna omfattar hygien, hälsa, miljö, bärighetskrav, stadga och beständighet. Byggnadsnämnden i kommunen har tillsynsansvaret för att dessa krav och regler upprätthålls och kan ge mer information. 

Det finns också regler på arbetsmiljön under en byggnation som bör följas även av den som bygger själv. Det gäller att bygga på ett säkert sätt, även för själva byggaren. Bra byggnadsställningar och ett högt säkerhetstänk är ett viktigt måste. 

Exteriör och interiör
Det mesta av ett hus går faktiskt att bygga själv, med lite hjälp. Det krävs dock en hel del noggrannhet och kunskap för att göra allt på rätt sätt och i rätt ordning. Men det går. Stommar som ska resas och tak behöver ofta mer än en person. Då är det lämpligt att vara flera som hjälper till. Tänk också på att det finns en viktig aspekt vad gäller säkerheten. Till och med avlopp och vatten får dras, så länge det sker fackmannamässigt. 

Badrum 
För amatören är det tillåtet men något vanskligt att bygga sitt eget badrum eller våtutrymme från grunden. Reglerna för försäkringar gäller att badrummen ska vara fackmannamässigt utförda, vilket betyder att den som bygger ett våtutrymme ska ha erforderlig kunskap om hur det ska byggas. Det finns branschregler att följa – men två av dem! Därför är det bäst att kolla med försäkringsbolaget innan byggnationen påbörjas. Notera alla steg i byggnationen, till exempel med en kamera, för att bevisa att badrummet byggts efter konstens alla regler om olyckan ändå är framme. 

Lämna bort
Elarbeten måste överlåtas till en elektriker. Det får inte dras själv, utan får enbart hanteras av certifierad person med behörighet. Många husbyggare väljer också bort andra delar av husbyggnationen av praktiska skäl även om målet är att bygga själv. Det gäller inte minst grunden, vatten och avlopp samt skorstensbyggnationen. Fel i dessa är mycket svåra att rätta till vilket leder till enorma kostnader i efterhand om något går fel. Det är därför billigare och inte minst enklare att låta någon annan utföra arbetet. 

Besiktning och försäkringar
Byggherren, det vill säga husägaren, ansvarar för att hus och tillbyggnader byggs på rätt sätt. För att försäkra sig om att allt har blivit rätt är det lämpligt att ta in en besiktningsman som går igenom husets alla delar och kontrollerar byggnationen. Flera försäkringsbolag kräver detta för att försäkra ett nytt hus. Skorstenar måste dessutom alltid inspekteras innan godkännande kan ske. För att kunna sälja ett hus som byggts själv, är det också viktigt med besiktning och god dokumentation över hur huset byggts bit för bit. 

Besök vår egen hustillverkarguide om du ska bygga hus