Bygglov och bygganmälan

Bygglov och bygganmälan
Varje nytt hus och varje större utbyggnad av ett hus kräver bygglov. Det gäller även större ombyggnationer och ändrad användning och då grövre murar och andra stora markarbeten som förändrar en marks karaktär ska göras. Om bygglov inte finns betecknas en byggnad som ett svartbygge, och ett sådant kan rendera grova böter och krav om att riva alltihopa. Beslut om bygglov tas av kommunens byggnadsnämnd. 

Vad prövas
En bygglovsansökan måste föregå själva byggandet på marken. Kommunen prövar om den sökta byggnaden fyller de krav som ställs inom detaljplanerat område, eller allmänna krav på byggnationer och de regler som finns för områden utanför detaljplanerat område. Även det estetiska intrycket och hur väl huset smälter in i den tänkta miljön prövas. I den bygglovsansökan som skickas in ska korrekta ritningar, information om material, översiktskarta över tomten med det tänkta huset, färger på huset, tillfartsvägar och vem som är ansvarig byggherre. Det finns särskilda blanketter för detta att rekvirera på kommunen. 

bygglov

Förhandsbesked
Redan innan planerna på en byggnation är klar går det att kontakta kommunen för att få ett förhandsbesked. Då behöver inte exakta ritningar vara klara, utan vad som prövas är om en viss typ av hus passar på en viss tomt. Det räcker således med att skissa upp planerna för byggnationen, såsom placering, byggnadsyta, antalet våningar och den stil som huset är tänkt att ha. 

Förhandsbeskedet är bindande för kommunen i två år, vilket betyder att en bygglovsansökan på ett hus som uppfyller de redan tidigare ställda kriterierna kommer att få ett bygglov. Förhandsbeskedet är ett bra sätt att säkra att planeringen verkligen kommer att leda till att ett hus kan byggas. 

Överklaga beslut
Ett beslut eller ett avslag om bygglov kan överklagas. Det görs till kommunen inom tre veckor efter det att beslutet tagits. Då kan kommunen ompröva beslutet. Ibland räcker en diskussion mellan byggherre och kommun och några justeringar i byggnationen för att ett bygglov sedan ska beviljas. Om kommunen inte tycker det, lämnas överklagandet över till länsstyrelsen. Där prövas om beslutet vilar på de lagar och regler som är satta enligt de lagar som finns och enligt detaljplanerna. Om byggherren är missnöjd även med det beslutet går det att begära prövning av fallet i länsrätten. 

Bygganmälan
När så bygglovet godkänts av kommunen och ritningarna är klara är det bara att sätta igång. Bygglovet gäller i fem år efter utfärdandet. Men innan det att spaden sätts i marken gäller det att komma ihåg att lämna in bygganmälan till kommunen. En bygganmälan ska lämnas in senast tre veckor före byggnationen påbörjas. Det är för att byggnadsnämnden ska kunna se till att arbetet på plats går rätt till. Byggnadsanmälan kan leda till ett byggsamråd där byggherre, kommun och kvalitetsansvarig för arbetet tillsammans går igenom den stundande byggnationen och eventuell kontrollplan. 

Besök vår egna hustillverkarguide Jämförelse hustillverkare