VA-anslutning

El och vatten till huset
El och vatten, så fundamentala delar av huset som måste planeras noga för att fungera väl. I detaljplanerade områden är det till att dra vatten och avlopp från det kommunala nätet. På landsbygden kan ett eget system krävas. 

va-anslutning

 

Dragning av ledningar
I ett markarbete ingår ofta grävarbeten och dragning av el, vatten och avlopp från markgränsen. Den längd som beräknas utgår ofta ifrån en normallängd och kan öka i pris om avståndet är längre än så. Innan dragningarna börjar ske måste kommunen godkänna vatten- och avloppslösningen, oberoende om det handlar om eget system eller koppling till det kommunala systemet. 

Elledningarna dras i överenskommelse med det företag som äger elledningarna i området. En behörig elektriker kan anmäla anslutningen till elverket och sedan lämnar elverket en offert på vad kostnaden för inkopplingen kommer att bli. Det handlar ofta om priser runt 20 000 kr. Sedan är det fritt fram för varje enskild brukare att själv välja leverantör av själva elen. Ett ickeval leder till att företaget som äger elledningen också står för leveransen. 

Kommunalt vatten
Husbyggare måste ansluta sig till det kommunala vattnet och avloppet om en tomt ligger inom detaljerat område och ledningar är dragna till tomten. Det kan också bli bindande att ansluta sig till systemet i det fall en kommun bygger ut sitt vatten- och avloppsnät. Enda undantaget är byggnader och hus som ligger på lantbruksfastigheter. Ofta begär kommunen att tomtägaren själv ska bekosta dragningen, vilket kan uppgå till hundratusen kronor. 

Den stora fördelen med kommunalt vatten är att det aldrig sinar och att kommunen ansvarar för vattenkvaliteten. Nackdelen är att varje kubikmeter vatten kostar pengar i form av avgift till kommunen. 

Egen brunn 
Om ett hus ska byggas på en lantbruksfastighet alternativt ligger utanför detaljplanerat område där kommunalt vatten och avlopp inte är draget är ofta alternativet egen brunn och avloppssystem. Brunnen kan vara grävd och byggs då upp av betongringar. Den kan också vara borrad. I båda fallen krävs en hydrofor för att ge tryck i vattenledningarna. I vissa fall kan faktiskt sjövatten dras. 

För att veta om vattnet håller en tillräckligt hög kvalitet behöver vattenprover göras. Det kan husägaren själv göra och skicka in för analys. Om vattnet inte håller tillräckligt hög kvalitet kan reningsfilter eller -system behövas. Vattenkvaliteten påverkar inte enbart den egna hälsan, utan även ledningar och avloppssystem. 

Eget avlopp 
Enskilt avlopp ska ledas till en godkänd trekammarbrunn alternativt sluten behållare eller godkänt kretsloppssystem. För att bygga en avloppsbrunn krävs tillstånd från kommunens miljökontor. Lättast är att anlita en av kommunen godkänd entreprenör för arbetet. Då går tillståndshanteringen fort och bekvämt. 

Tillfälliga tillstånd
Det går att få tillfälliga tillstånd för att använda el och vatten under byggnationens gång. Det kan ske efter överenskommelse med kommunens miljökontor respektive det elbolag som äger kraftledningarna i området. De anger även pris för detta och under vilka förutsättningar vattnet resp. elen får användas 

Vidare till vår guide över hustillverkare

Extern tjänst: Offert från vvsmontörer