Färdigställandeförsäkring

Färdigställandeförsäkring
Entreprenören som bygger ett hus åt en byggherre är skyldig att teckna en färdigställandeförsäkring. Försäkringen har som syfte att säkra husägarens kostnader om entreprenören inte fullföljer sitt jobb. 

Syfte
Färdigställandeförsäkringen kliver in om entreprenören av någon anledning får problem att klara av uppdraget. Det kan handla om att entreprenören går i konkurs, eller att något annat, som sjukdom, gör att huset inte kan byggas klart enligt det avtal som finns. Om det finns fler entreprenörer på ett och samma husbygge, behöver alla ha en egen färdigställandeförsäkring. 

En sådan försäkring kan lämnas i form av en bankgaranti. Beloppet som ska garanteras är runt 10 % av själva entreprenadkostnaden, vilket anses vara en normal kostnadsökning utifall att entreprenören inte slutför sitt arbete. 

färdigställandeförsäkring

Innehåll 
Försäkringen täcker kostnader som är förenade med att fullfölja byggnationen. Den kan också täcka fel och brister som upptäcks vid en senare inspektion, om entreprenören går i konkurs. Det är därför en bra försäkring att se till att entreprenören har. 

Kontrollera noga
Det är inte alltid en färdigställandeförsäkring blir ett krav även om byggnadskreditiv kräver den här typen av försäkring i alla lägen. Det kan handla om hus som byggs som inte i första hand är ett permanent boende. 

För husbyggaren som ger en entreprenör i uppdrag att bygga ett hus är det viktigt att kontrollera att färdigställandeförsäkringen verkligen har tecknats och vad som gäller vid fakturering. Ibland kan kommunen kräva bevis om att färdigställandeförsäkring finns för att godkänna bygganmälan. 

Vidare till vår guide över hustillverkare