Detaljplan - kommunens detaljplaner

Detaljplan
De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Planerna är juridiskt bindande och reglerar således vilka hus som en tomt byggnader som får uppföras på en inköpt tomt. 

Viktig för samhället 
Detaljplanen är en översikt över hur en kommun vill utveckla det område som ingår i samhällsbebyggelsen. För kommunerna och dess invånare är det viktigt att planera upp marken, så att lekplatser, allmänna utrymmen och andra viktiga platser får plats. Detsamma gäller vägar och skolor. Planeringen visar dessutom var bostadsområden finns och var industrilokalerna får hålla till. Det skulle bli ohållbart i längden om vem som helst fick bygga vad som helst. 

detaljplan

Planen styr bygglovet 
Genom att detaljplanera ett område styr kommunen vilka bygglov som kan tänkas beviljas. Vissa områden är industriområden, andra till för hus, radhus eller hyreshus. Det går att komma ifrån detaljplanen till en del när en bygglovsansökan ska godkännas av kommunen, men bara till smådetaljer. 

Inom detaljplanerat område är det dessutom bara mycket små förändringar som kan göras utan bygglov. Eftersom det är kommunen som planerar områden, är de också kommunen som har information om vilka områden och vilka tomter som ingår i detaljplan. 

Planering i detalj 
En byggnation inom detaljplanerat område begränsas av tydliga och väldigt specifika regler. Det kan gälla storleken på hus och tillbyggnader, infarter, färg på huset och när bygglov för tillbyggnader krävs. Inför en bygglovsansökan, och även inför ett tomtköp, är det viktigt att sätta sig in i själva detaljplaneringen, så drömhuset faktiskt får bygglov och kan besannas. Det som är positivt med detaljplaneringen är att en bygglovsansökan som uppfyller de kriterier planen ger också måste godkännas av kommunen. 

Ger säkerhet 
Den som följer detaljplanens regleringar ska därmed kunna känna sig säker på att få sitt bygglov beviljat. Det ger även en säkerhet för att området kommer att te sig likt även om fler byggnader tillkommer. Risken att det dyker upp en butik på tomten bredvid är obefintlig, eftersom bygglovet inte kommer att beviljas. De enda bygglov som kommer att beviljas är bostadshus av en viss beskaffenhet och storlek, med ett visst avstånd från tomtgränsen. Däremot kan detaljplanen komma att ändras under tid, men inte i sådan utsträckning så att ett bostadsområde invaderas av andra typer av byggnader. 

Utanför detaljplanerat område
Kommunen detaljplanerar inte alla områden inom kommunen. De områden som inte är särskilt bebyggda utan mer består av jordbruksmark och gårdar, detaljplaneras i regel inte. De kan däremot planeras upp om fastighetsägaren vill det för att skapa ett industriområde eller ett bostadsområde med flera tomter. 

Utanför detaljplanerat område är det ganska lätt att få bygglov även för större bostadsbyggnader, och reglerna för vad som får och inte får byggas är ofta mindre reglerad. Det medför också att bygglovsansökan kan bli föremål för diskussioner och tyckanden än inom ett väl definierat detaljplanerat område. Det ger till exempel en större osäkerhet om grannarna finns nära – de kan tänkas bygga konstiga eller störande byggnader. 

Ska du bygga hus? Hitta din hustillverkare här