Fel i nybyggt hus

fel nybyggt hus

Fel i nybyggt hus
Det är inte alltid ett hus byggs felfritt. Bra avtal, god projektering och noggranna löpande inspektioner kan minska risken för fel. Ändå händer det att fel uppstår och det kan finnas alla möjliga fel på ett hus. Då gäller det att veta vart man ska vända sig för att få rättning. 

Fel på tjänst och vara 
När ett arbete inte utförs fackmässigt, när resultatet inte är det överenskomna eller när hantverkaren inte informerat om viktiga egenskaper i det material eller det arbete som utförs anses en tjänst vara felaktig. Det gäller även om en tjänst inte stämmer med den reklam företaget har förmedlat. För materialfel kan det bli besvärligare, men även här ska entreprenören vara behjälplig då han faktiskt ansvarar för materialet han sätter upp om han införskaffat det själv. Egeninköpt material reklameras bäst på inköpsstället. Även förseningar är ett avtalsbrott som gör att avtalet helt eller delvis kan hävas. 

Vad går att få i gengäld
I första hand önskar de flesta att felen rättas till eller att byggnationen äntligen blir klar. Det är också den vanligaste lösningen. Ibland kan det istället handla om att få nedsatt pris eller kompensation för felet. Om entreprenören inte fullföljer sitt arbete ska pengar hållas inne. De kan användas för att se till att arbetet återställs. Då är det upp till entreprenören att försöka få in pengarna, istället för tvärtom. 

Vända sig till entreprenören 
Om ett husbygge inte går enligt plan och byggherren inser att kvaliteten inte är den tänkta, är det bäst att stoppa betalningarna omedelbart och samtidigt vända sig till entreprenören för rättning. Det gäller även när husbyggnationen är klar. 

Besiktiga noga
Få entreprenörer sätter sig emot en slut- eller garantibesiktning. Det gäller därför att vara noga med besiktningarna och att besiktningsmannen verkligen är opartisk. Då ger besiktningarna ett gott underlag för kraven. Entreprenören ansvarar för sitt arbete i två år efter utfört arbete och har då också bevisbördan mot sig. Det är han eller hon som ska bevisa att de som entreprenörer inte orsakat problemen om de inte vill rätta felet. Även efter denna tid finns möjlighet att få rättelse om fel upptäcks. Det är däremot svårare, så ju tidigare ett fel upptäcks, desto bättre. 

Anmäl direkt 
När ett fel upptäcks ska en reklamation ske inom skälig tid. Det betyder att entreprenören behöver få veta om felet för att kunna agera. Om inget händer blir det en tvist och då kan ärendet överlämnas till ARN alternativt till allmän domstol. I många fall kan också branschorganisationen Byggledarna hjälpa till. De ger gratis svar på enklare frågor och arbetar som konsult för husbyggare vid mer komplexa fall.