Energideklaration nybyggnation

Energideklaration 
Sedan år 2009 är det obligatoriskt att genomföra en energideklaration på nygbyggnationer av bostadshus. Det ska ske inom två år efter det att byggnaden blivit klar. Det gäller dock inte byggnader vars bygganmälan lämnades in före första januari 2009 eller mindre fritidshus. 

energideklaration

Syfte
Alla bostadshus som säljs, hyrs ut och som byggs efter första januari år 2009 ska energideklareras. Enda undantaget är mindre fritidshus. När det gäller nybyggnationer ska energideklarationen genomföras senast två år efter att slutbesiktning gjorts. Energideklarationens syfte är att tillåta husägaren att optimera energianvändningen i huset. Den ska ses som ett verktyg för att minska energitillgången och är ett led i det politiska arbetet inom miljöområdet. Deklarationen är giltig i tio år efter utfärdandet. 

Så går det till 
En Energideklaration beställs av en energiexpert och utfärdas tillsammans med husägaren. Energiexperten ska vara godkänd av SWEDAC för att få utfärda deklarationen. Tillsammans med husägaren går han eller hon igenom husets egenskaper och den aktuella energianvändningen. För att samla in dessa uppgifter behövs information om hur huset byggts och isolerats, ventilationssystemets egenskaper och hur mycket energi som gått åt det senaste året. Energiexperten utgår från den fastighetsinformation som finns och ger sedan förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen i huset. 

I första hand används de uppgifter som lämnas om huset. I andra hand genomför energiexperten en egen besiktning av huset. Det krävs ofta en OVK-kontroll av huset för att få rätt information om ventilationen, särskilt om huset har en så kallad FT-ventilation. 

Vad kan det användas till 
För husägaren kan energideklarationen användas som utgångspunkt när det gäller att minska kostnaderna för uppvärmning av huset. En väl genomförd deklaration innehåller tips och råd på hur energianvändningen på ett enkelt och smart sätt kan minskas. I deklarationen beskrivs också vilka egenskaper i huset som påverkar energiförbrukningen. 

Vad händer med uppgifterna
Energideklarationen skickas till Boverket. Då anses energideklarationen klar. Inget av de förslag som ges i deklarationen om hur husägaren kan minska sina energikostnader är tvingande på något sätt. Det är helt upp till husägaren att bestämma om han ska ta till sig råden och skapa ett mer klimatsmart hus. Däremot krävs det sedan år 2009 att en energideklaration som är yngre än tio år gammal ska följa med vid en husförsäljning eller lämnas till en hyrestagare om det hyrs ut för längre tid. 

Här kan du beställa energideklaration extra förmånligt!