Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning
Ett hus måste stå på stadig grund. Hur grunden ska läggas, vilket arbete som grunden kräver och vad som bör tänkas på beror på markens beskaffenhet – är marken av lera, berg, sandjord eller skiffer? Under markytan kan obehagliga överraskningar vänta. För att undvika fällorna är det lämpligt med en geoteknisk undersökning. 

geoteknisk undersökning

En bedömning av marken
Den geotekniska undersökningen kan ge svar på hur stabil marken är och hur stor risk för fuktproblem som finns. Det görs genom att släntens geometriska egenskaper mäts och genom att mäta hur mäktig jorden är och jordens övriga egenskaper samt grundvattenförhållanden. Den grundläggande bedömningen ger en begränsad omfattning och ger en indikation av hur mycket arbete som krävs för att skapa en grund, och vilken grundtyp och hus som kan vara lämplig på marken. 

Mer grundläggande analys
Om informationen som kommer fram i den grundläggande besiktningen visar på att problem kan finnas kan underökningen gå in på ett mer detaljerat djup. Hur djup och detaljerad undersökning som krävs beror på hur marken är beskaffad. 

Om det finns osäkerheter på hållfasthet och risk för ras, till exempel och det tänkta huset är stort, finns det mycket goda skäl att begära en ganska detaljerad geoteknisk undersökning. Det kostar dock pengar. Både undersökningen och åtgärder vid byggandet av grunden ökar markant ju fler problem som finns, och om husgrunden dessutom ska grävas djupt och/eller brett. Vid vissa markegenskaper är det också värt att göra ett radonprov. 

Alternativ
Den översiktliga geotekniska undersökningen ger ofta en god bild av vilken typ av husgrund som passar och var den bäst kan placeras. Det går att undvika stora problem genom att anpassa grund- och hustyp efter marken, istället för tvärtom. Det går i och för sig för det mesta att ordna en hållfast grund oavsett modell på en mark, men det kräver ibland en hel del åtgärder vid markarbetet som sprängning, pålning, uppstadgning och andra insatser för att bli hållbart. Den stora frågan är om kostnaden är värt det. 

Gjord eller ett måste
Innan en husbyggare beställer en geoteknisk undersökning kan det vara värt att se över om en sådan redan finns. När kommunen säljer tomter har de ofta gjort en geoteknisk undersökning för att se om tomterna är lämpliga för bebyggelse. De har ofta även gjort radonberäkningar. Dessa uppgifter kan inhämtas hos kommunen och är offentliga handlingar. På andra håll kan översiktliga geotekniska undersökningar krävas för att kommunen ska kunna ge bygglov. Även då är det värt att kontakta kommunen för mer information. 

Vidare till vår guide över hustillverkare