Garanti entreprenad

Garanti
I grunden är det konsumenttjänstlagen som gäller när hantverkare anlitas. Men då lagen inte anses tillräcklig vid nybyggnationer och tillbyggnationer via entreprenad för småhus finns en kompletterande lag vid namn ABS05. Förkortningen står för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Dessa regler är tvingande och kan inte, under några omständigheter, avtalas bort av en entreprenör. Om så sker är avtalet ogiltigt. 

garanti entreprenad

Ger garanti 
Svensk lag stadgar att garantier för utförd entreprenad gäller i två år efter färdigställande och slutbesiktning. Efter denna gäller att entreprenören har ett grundläggande ansvar för det arbete som utförts. En så kallad ansvarstid inträder som gäller i ytterligare åtta år. Det betyder att entreprenören i vissa fall är ansvarig för fel som upptäcks i upp till tio år efter att slutbesiktning gjorts. 

Vad gäller under garantitiden 
Från det datum som slutbesiktningsutlåtandet utförts och godkänts till och med två år senare är det entreprenören som har bevisbördan om fel i huset uppstår. Det betyder att om ett fel upptäcks – av en besiktningsman eller husägaren och påtalas är det entreprenören som måste bevisa att denne inte orsakat felet som uppstår, om entreprenören inte vill åtgärda felet. Garantin är därmed ganska långtgående och till stor fördel för husägaren. 

Ansvarstid
När de två år som garantitiden gäller har gått, inträder istället en ansvarstid. Den gäller i upp till tio år efter slutfört arbete. Även då kan husägaren ställa entreprenören till svars för fel som upptäcks i huset. Men under ansvarstiden är det husägaren själv som måste bevisa att det är entreprenören som felat, för att få igenom sina krav. Felet måste också bero på ansvarslöshet från entreprenörens sida. När tio år sedan har gått, är entreprenören helt friskriven från ansvar, även om det beror på vårdslöshet.