Attefallshus regler 2024 - detta gäller


Var får jag bygga, hur stort får det vara och behöver jag meddela grannarna? Det finns en rad lagar och regler att ha koll på när det är dags att bygga ett attefallshus.

Regler attefallshus

Attefallshus har funnits sedan juli 2014, och är uppkallade efter den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall som var med och införde de bygglovsbefriade småhusen. Ett attefallshus kan användas både som permanentbostad och som fritidshus. Den ursprungliga bestämmelsen var att attefallshusen fick omfatta 25 kvadratmeter, men i augusti 2020 kom nya regler – så nu är det 30 kvadratmeter som gäller. Den tillåtna ytan för komplementbostadshus ökade redan den 1 mars, men från och med augusti gäller alltså storleken för samtliga attefallshus. Det är dock betydligt mycket mer än bara antalet kvadratmeter som du behöver ha koll på!

Vad får man bygga?

Om du har ett bostadshus får du uppföra ett eller flera attefallshus i omedelbar närhet till ditt hus. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga 30 kvadratmeter.

När det gäller höjden på komplementbyggnaden får den högsta punkten inte överstiga fyra meter från marknivå. Du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus (förutom i enstaka specialfall), men däremot behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få grönt ljus innan du börjar bygga.

Vad får det användas till?

Ett attefallshus kan användas som bostadshus, och då antingen som ett permanent boende eller som ett fritidshus. Det kan även fungera som en så kallad komplementbyggnad, alltså exempelvis ett förråd eller en gäststuga.

Var får man bygga? Tänk på avstånd och strandskydd!

Beroende på vad du ska använda ditt attefallshus till gäller olika regler, som alla omfattas av Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Ta reda på vad som gäller för just din tillbyggnad hos Boverket.

Tänk också på att du behöver dina grannars medgivande om du bygger närmare er gemensamma gräns än 4,5 meter. Om din granne skulle neka din ansökan tvingas du ansöka om bygglov och byggnadsnämnden får avgöra om attefallshuset får byggas eller inte.

Om du vill bygga inom strandskyddsområde, alltså 100 meter från någon vattenkälla, krävs särskilda tillstånd. Även när du vill bygga nära väg och järnväg finns det särskilda regler att ta hänsyn till. I de flesta kommuner finns det dessutom särskilt värdefulla områden där det inte är tillåtet att bygga attefallshus, varken som komplementbyggnader eller komplementbostadshus.

I vissa fall handlar det om områden som är av intresse för försvaret, som flygplatser eller skjutfält. I dessa fall kan det vara tillåtet att bygga komplementbyggnader, men inte attefallshus som är tänkta att vara bostäder.

Attefallshus från Husideal.
Här har vi ett nyckelfärdigt attefallshus från Husideal.

Vad kostar det?

Avgiften för beslut, start- och slutbesked varierar i olika kommuner. Även andra parametrar kan spela in för kostnaden – hör med din kommun för att se vad som gäller just där.

Hur anmäler jag?

Skicka in din anmälan skriftligen till byggnadsnämnden, och glöm inte att ta med alla de uppgifter som kan behövas för att nämnden ska kunna göra en riktig bedömning. Detta kan exempelvis vara ritningar och andra beskrivningar av vad det är som du vill uppföra. Även dina personuppgifter, uppgifter om din fastighet och en tidsplan behöver finnas med. Kontrollera med din kommun hur anmälan bör ser ut och kanske om det finns en särskild blankett som ska fyllas i.

Om du uppför ett attefallshus utan att anmälan har gjorts eller att ett startbesked har getts kan du bli betalningsskyldig och behöva riva.

Attefallshus från Husideal.

Hur snabbt går det?

När kommunen har fått in en ansökan om byggnation av ett attefallshus har de enligt lag fyra veckor på sig att handlägga ärendet, så länge ingen komplettering behövs. Om det skulle behövas en komplettering har de ytterligare fyra veckor på sig.

Behöver ett attefallshus vara handikappanpassat?

Det beror på vilken anledning du ska bygga attefallshuset för. Ska det användas som permanentbostad (komplementbostad) istället för komplementbyggnad så gäller hårdare regler och detta är då ett av kraven.

- Då gäller därmed plan och bygglagens krav på tillgänglighet. I denna manual står det att individer med rörelsehinder måste kunna ha tillgänglighet till huset. Det betyder att en rullstolsbunden ska kunna ta sig fram överallt i och omkring huset. Boverkets byggregler (BBR) har dessutom regler för detta. Detta gör att man måste anpassa attefallshuset i storlek och kan till exempelvis inte göra en mindre hall eller badrum för att få en större yta i attefallshuset, säger Fredrik Månsson, Marknadschef på Extrahuset Sweden AB.

Hur fungerar brandskydd för attefallshus?

När det kommer till brandskydd för attefallshus så är det en fråga som har kommit och blivit allt vanligare den senaste tiden i samband med bygganmälan. Ett krav som måste uppnås för att man ska få ett startbesked.

– Det betyder att två byggnader, till exempel den permanenta bostaden och attefallshuset, ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller annars måste huset förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg, säger Fredrik Månsson, Marknadschef på Extrahuset Sweden AB.

Intervju med Boverket om regler för attefallshus

Konceptbild med ett hus som står på pappersritningar

Det finns ett stort intresse för att köpa och bygga ett attefallshus på sin tomt. Men vilka regler gäller och vad bör man tänka på? För att få svar har vi kontaktat Josefin Hane, utredare på Boverket. Boverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för samhällsplanering, byggande och boende.

Vad krävs för att få bygga ett attefallshus?

– Attefallshus är befriat från bygglov, det som krävs är en bygganmälan till din kommun. Dessutom behövs ett flertal krav vara uppfyllda för att byggnaden ska klassas som ett attefallshus. Några av kraven är; att det ska finnas ett befintligt bostadshus på tomten, att det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus, att byggnaden får vara max 30 kvm och att byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns.

Vad är skillnaden mellan en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus?

– En komplementbyggnad är alltid just ett komplement till bostadshuset. Byggnaden kan vara till exempel ett garage, en carport, en gäststuga eller en bastu. Är byggnaden däremot inredd som en riktig bostad, med andra ord, kan användas som ett fritidshus eller ett permanentbostadshus, är det ett komplementbostadshus i lagens mening. Båda får vara 30 kvm stora. Det är viktigt att det tydligt framgår i startbeskedet vad för sorts attefallshus det är och vilket användningssätt byggnaden är tänkt för.

Vad är max höjd på ett attefallshus och hur mäts höjden?

– Ett attefallshus får ha en högsta taknockshöjd på 4,0 meter. Exakt hur man mäter taknockshöjd finns det inga regler kring men i en tidigare dom gällande friggebod, som Boverket följer, räknar man markens medelnivå vid attefallshuset upp till dess nock. Saknar attefallshuset nock anser Boverket att taknockshöjden ska räknas upp till yttertakets högsta del.

Får man ha ett utskjutande tak på sitt attefallshus?

– Ja, det finns inga direkta hinder mot det. Men beroende på hur mycket taket sticker ut ska det räknas med i den totala arean. Den totala byggnads arean får inte överstiga 30 m2.

Får man ha takterrass på attefallshus?

– Ja, det finns inga direkta hinder att ha takterrass på ett attefallshus så länge förutsättningarna för lovbefrielse är uppfyllda.

Hur långt från huset får man bygga ett attefallshus?

– Ett attefallshus måste placeras på tomten och i omedelbar närhet av bostadshuset. Om någon del av attefallshuset placeras utanför tomten uppfyller den alltså inte kraven för lovbefrielse.

Får attefallshuset sitta ihop med bostadshuset?

– Ett attefallshus måste vara fristående och får inte byggas ihop med en- eller tvåbostadshuset. Enligt Boverkets uppfattning bör det innebära att byggnaden inte heller får byggas ihop med någon annan byggnad på tomten till exempel en friggebod eller annan komplementbyggnad.

Får man ha kök, badrum och toalett i attefallshus?

– Ja det får man. Vare sig attefallshuset, enligt lagens mening, är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus får man ha både kök och badrum i sitt attefallshus.

Kök i attefallshus - från Husideal.
I ett attefallshus får du ha kök och här är ett attefallshus från Husideal.
Attefallshus med toalett från Husideal.se.
I ett attefallshus får du även ha badrum med toalett och dusch.

Får man bygga ut ett attefallshus? Isåfall hur högt och hur stort?

– Ja, man får bygga till ett attefallshus under förutsättningar att attefallshuset inkl. tillbyggnaden uppfyller förutsättningarna för lovbefrielse. Alltså om man har ett attefallshus på 25 m2 så kan man göra en tillbyggnad på 5 m2, så att den totala byggnads arean blir 30 m2. Hur stor tillbyggnaden får vara beror alltså på hur stort det befintliga attefallshuset är. För höjden på tillbyggnaden gäller samma regler som för attefallshuset, alltså 4,0 meter i taknockshöjd. Alla regler som gäller för själva attefallshuset gäller även för en tillbyggnad av ett attefallshus. Även tillbyggnaden måste alltså uppfyll alla förutsättningar för lovbefrielse.

Om man vill göra en tillbyggnad så att byggnaden till exempel blir större än 30 m2, så blir inte byggnaden längre ett attefallshus och bygglov måste sökas för hela byggnaden.

Får man bygga uterum på attefallshus?

– Det finns inga direkta hinder att ha ett uterum på sitt attefallshus. Uterummet ses då som en del av attefallshuset och måste då uppfylla samtliga förutsättningar för lovbefrielse. Till exempel får inte den totala arean på attefallshuset inkl. uterummet överstiga 30 m2 byggnadsarea.

Får man bygga ett attefallshus på prickad mark?

– Ja, attefallshus behöver inte följa detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Får man bygga ett attefallshus vid sitt fritidshus? Även om man redan har ett vid bostadshuset?

– Ja, ett fritidshus är också att se som ett en- eller tvåbostadshus. Om så är fallet får du bygga ett attefallshus där.

Det finns ingen begränsning i hur många attefallshus en person kan ha utan begränsningen är istället kopplad till en- och tvåbostadshus. Alltså äger man flera en- eller tvåbostadshus så kan man uppföra attefallshus till varje en- eller tvåbostadshus. Det innebär att om man har ett enbostadshus som man bor i permanent kan man uppföra ett attefallshus vid det samtidigt som man kan uppföra ett attefallshus i anslutning till sitt fritidshus som man har till exempel på kusten.

Kan vi räkna med nya regler för 2022 eller 2023 gällande attefallshus?

– Under 2020–2021 gjordes en statlig offentlig utredning om bygglov, den så kallade ”Bygglovsutredningen”. Utredningen inklusive förslag till lagändringar lämnades till regeringen i juni 2021. Utredningen föreslår att de lagförslagen ska börja gälla 1 januari 2023. Lagändringsarbete omgärdas av en hel del formalia och ändringar av lagar beslutas slutligen av riksdagen.

Regeringens förslag är ute på remiss och ska nu bereda förslagen vidare. Om regeringen kommer gå vidare med förslagen och hur en eventuell tidplan ser ut har Boverket ingen kännedom om. På regeringens hemsida kan ni läsa mer om utredningen och följa regeringens arbete med den:

Stort tack Boverket för alla era svar gällande regler för attefallshus!


Redaktionen
Innehåll i denna artikel