Här är reglerna för attefallshus 2021

Var får jag bygga, hur stort får det vara och behöver jag meddela grannarna? Det finns en rad lagar och regler att ha koll på när det är dags att bygga ett attefallshus.

Regler attefallshus

Attefallshus har funnits sedan juli 2014, och är uppkallade efter den dåvarande bostadsministern Stefan Attefall som var med och införde de bygglovsbefriade småhusen. Ett  attefallshus kan användas både som permanentbostad och som fritidshus. Den ursprungliga bestämmelsen var att attefallshusen fick omfatta 25 kvadratmeter, men från och med den 1 augusti 2020 kommer nya regler – då är det 30 kvadratmeter som gäller. Den tillåtna ytan för komplementbostadshus ökade redan den 1 mars, men från och med augusti gäller alltså storleken för samtliga attefallshus. Det är dock betydligt mycket mer än bara antalet kvadratmeter som du behöver ha koll på!

Vad får man bygga?

Om du har ett bostadshus får du uppföra ett eller flera attefallshus i omedelbar närhet till ditt hus. Den totala byggnadsarean får dock inte överstiga  30 kvadratmeter

När det gäller höjden på komplementbyggnaden får den högsta punkten inte överstiga fyra meter från marknivå. Du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus (förutom i enstaka specialfall), men däremot behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få grönt ljus innan du börjar bygga.

Vad får det användas till?

Ett attefallshus kan användas som bostadshus, och då antingen som ett permanent boende eller som ett fritidshus. Det kan även fungera som en så kallad komplementbyggnad, alltså exempelvis ett förråd eller en gäststuga. 

Var får man bygga? Tänk på avstånd och strandskydd! 

Beroende på vad du ska använda ditt attefallshus till gäller olika regler, som alla omfattas av Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Ta reda på vad som gäller för just din tillbyggnad hos Boverket. 

Tänk också på att du behöver dina grannars medgivande om du bygger närmare er gemensamma gräns än 4,5 meter. Om din granne skulle neka din ansökan tvingas du ansöka om bygglov och byggnadsnämnden får avgöra om attefallshuset får byggas eller inte.

Om du vill bygga inom strandskyddsområde, alltså 100 meter från någon vattenkälla, krävs särskilda tillstånd. Även när du vill bygga nära väg och järnväg finns det särskilda regler att ta hänsyn till. I de flesta kommuner finns det dessutom särskilt värdefulla områden där det inte är tillåtet att bygga attefallshus, varken som komplementbyggnader eller komplementbostadshus. 

I vissa fall handlar det om områden som är av intresse för försvaret, som flygplatser eller skjutfält. I dessa fall kan det vara tillåtet att bygga komplementbyggnader, men inte attefallshus som är tänkta att vara bostäder. 

Vad kostar det? 

Avgiften för beslut, start- och slutbesked varierar i olika kommuner. Även andra parametrar kan spela in för kostnaden – hör med din kommun för att se vad som gäller just där.

Hur anmäler jag? 

Skicka in din anmälan skriftligen till byggnadsnämnden, och glöm inte att ta med alla de uppgifter som kan behövas för att nämnden ska kunna göra en riktig bedömning. Detta kan exempelvis vara ritningar och andra beskrivningar av vad det är som du vill uppföra. Även dina personuppgifter, uppgifter om din fastighet och en tidsplan behöver finnas med. Kontrollera med din kommun hur anmälan bör ser ut och kanske om det finns en särskild blankett som ska fyllas i. 

Om du uppför ett attefallshus utan att anmälan har gjorts eller att ett startbesked har getts kan du bli betalningsskyldig och behöva riva. 

Hur snabbt går det?

När kommunen har fått in en ansökan om byggnation av ett attefallshus har de enligt lag fyra veckor på sig att handlägga ärendet, så länge ingen komplettering behövs. Om det skulle behövas en komplettering har de ytterligare fyra veckor på sig. 

Behöver ett attefallshus vara handikappanpassat?

Det beror på vilken anledning du ska bygga attefallshuset för. Ska det användas som permanentbostad (komplementbostad) istället för komplementbyggnad så gäller hårdare regler och detta är då ett av kraven.

- Då gäller därmed plan och bygglagens krav på tillgänglighet. I denna manual står det att individer med rörelsehinder måste kunna ha tillgänglighet till huset. Det betyder att en rullstolsbunden ska kunna ta sig fram överallt i och omkring huset. Boverkets byggregler (BBR) har dessutom regler för detta. Detta gör att man måste anpassa attefallshuset i storlek och kan till exempelvis inte göra en mindre hall eller badrum för att få en större yta i attefallshuset, säger Fredrik Månsson, Marknadschef på Extrahuset Sweden AB.

Hur fungerar brandskydd för attefallshus?

När det kommer till brandskydd för attefallshus så är det en fråga som har kommit och blivit allt vanligare den senaste tiden i samband med bygganmälan. Ett krav som måste uppnås för att man ska få ett startbesked.

- Det betyder att två byggnader, till exempel den permanenta bostaden och attefallshuset, ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller annars måste huset förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg, säger Fredrik Månsson, Marknadschef på Extrahuset Sweden AB.