Allmänna bestämmelser. Gäller entreprenadavtal inom byggbranschen. AB är samordnad med AF såtillvida att om en rubrik i AF är åberopad så gäller AB i sin helhet. Senaste upplagan är AB92, AB04 har arbetats fram under hösten 2004 och kommer att ersätta AB92. I vissa specialfall finns kompletterande bestämmelser, ex ABT för totalentreprenader, ABM för leveranser av byggmaterial,

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"