Undersökning som utförs vid entreprenadavtal för att konstatera om ett objekt uppfyller ställda krav. Bekostas oftast av beställaren. Hur, när och varför en besiktning skall ske finns reglerat i AB 92.

Efterbesiktning. Besiktning av fel som åtgärdats sedan tidigare besiktning.

Förbesiktning. Utförs innan färdigställande av entreprenad om det pga. åtkomlighetsskäl inte går att genomföra en besiktning efter färdig-ställande, eller om åtgärdande av fel då inte är möjligt utan större ingrepp.

Garantibesiktning. Utförs (precis) före garantitidens utgång. Dock ej obligatorisk.

Slutbesiktning. Verkställs då entreprenaden är färdigställd.

Särskild besiktning. Kan ske om beställaren senast tre månader efter slutbesiktningen skriftligt påtalat ett fel.

Överbesiktning. Utförs av besiktningsnämnd inom två veckor efter det att entreprenören fått ta del av besiktningsutlåtandet. Kan begäras av båda parter.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"