Den indelning av mark som sker vid fastighetstaxering. Marken indelas i följande ägoslag: tomtmark, täktmark, åkermark, betesmark, skogsmark, skogsimpediment och övrig mark.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"