Ritningar kan förekomma i format allt från A0 till A4 (A1 vanligast) och blankettmaterialet kan utgöras av antingen transparent plastfilm eller papper. De skall förses med marginal runt om som skall vara 5 mm, utom vid vänstersidan där den skall vara 25 mm. En textruta, vars utseende och innehåll kan variera, skall placeras längst ner till höger. Hänvisningar och förklaringar placeras i en kolumn ovanför textrutan.

Arkitektritningar. T ex situationsplaner, planer, fasader, sektioner, detaljredovisningar, uppställningsritningar. Svarta papperskopior.

Konstruktionsritningar. Redovisning av bärande konstruktioner, grundläggning etc. med angivande av mått, kvaliteter, dimensioner etc. Blåa papperskopior.

Markritningar. Redovisning av marknivå, utvändiga planer.

VVS
-ritningar. Redovisar installationer för värme, vatten, sanitet samt ventilation med tillhörande reglerutrustning. Skära Pappers-kopior.

El-ritningar. Redovisning av ledningsdragning, elcentraler, eluttag, armaturer mm. Skära papperskopior. Ritningar kan även delas in efter under vilket tidsskede de upprättats.

Förslagsritningar. Underlag för planering.

Arbetsritningar. Underlag för genomförande.

Relationsritningar. Upprättas när bygget är klart och visar slutligt utförande.

Källa: "Begrepp vid bygg och fastighetsutveckling. B.H, S.O 2004"